การบันทึกแบบรูปรายการที่สำคัญ รูปภาพ หรือเอกสาร PDF ต้องสามารถบ่งบอกว่ารายการนั้นๆทำอะไร

การดึงข้อมูลการจ้างแรงงานเกษตรกร ใช้วิธีการดึงโดย การdownload file excel ด้านล่าง แบ่งเป็นแต่ละสำนักชลประทาน ดังนี้

สำนักชลประทานที่ 1 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-offic-01.xlsm

สำนักชลประทานที่ 2 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-02.xlsm

สำนักชลประทานที่ 3 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-03.xlsm

สำนักชลประทานที่ 4 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-04.xlsm

สำนักชลประทานที่ 5 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-05.xlsm

สำนักชลประทานที่ 6 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-06.xlsm

สำนักชลประทานที่ 7 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-07.xlsm

สำนักชลประทานที่ 8 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-08.xlsm

สำนักชลประทานที่ 9 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-09.xlsm

สำนักชลประทานที่ 10 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-10.xlsm

สำนักชลประทานที่ 11 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-11.xlsm

สำนักชลประทานที่ 12 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-12.xlsm

สำนักชลประทานที่ 13 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-13.xlsm

สำนักชลประทานที่ 14 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-14.xlsm

สำนักชลประทานที่ 15 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-15.xlsm

สำนักชลประทานที่ 16 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-16.xlsm

สำนักชลประทานที่ 17 –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-17.xlsm

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-clc.xlsm

สำนักเครื่องจักรกล –> http://bid.rid.go.th/pbms/documents/pmk-employ-2558-office-mc.xlsm

วิธีการใช้งาน ให้ คลิ๊กที่ปุ่ม ในsheet main แล้ว ใส่ username และ password ของระบบติดตามฯ เท่านี้ระบบจะทำการ download ข้อมูลมาใส่ที่ file excel…. ** ต้อง enabled ให้ excel สามารถใช้ macro ได้

การเข้าดูใช้งาน ข้อมูลปีงบประมาณที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ 2555

http://bid.rid.go.th/pbms/bid54/2555/index.php

 

ปีงบประมาณ 2556

http://bid.rid.go.th/pbms/bid54/2556/index.php

 

ปีงบประมาณ 2557

http://bid.rid.go.th/pbms/2557/index.php

เรียน สำนักฯ และโครงการฯ

เนื่องด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีแผนการย้ายฐานข้อมูลของระบบติดตามไปติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายใหม่
เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับการรายงานสำหรับรายการงานในปีงบประมาณ 2557
การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการทดสอบและตั้งค่าต่าง ๆ  บนเครื่องแม่ข่ายใหม่
จึงขอหยุดดำเนินการระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
และมีกำหนดการเปิดใช้งานอีกครั้งบนเครื่องแม่ข่ายใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

 

ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานข้อมูลปี 2555 ได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ

 

http://bid.rid.go.th/bid54/2555/index.php

 

เรียน สำนัก/กอง

 

ด้วยกองแผนงาน ได้นำเข้าข้อมูลงานตามเล่มพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบติดตามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย

หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารายการงานที่ปรากฎไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ โปรดแจ้ง กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลาน กองแผนงาน โทร 0 2243 1417 โทรสาร 0 2241 2686

 

สำหรับงานที่ต้องติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 55 เช่น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 , งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ(120,000 ล้านบาท) , งบกลาง ครม.สัญจร , โครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ(350,000 ล้านบาท) เป็นต้น ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าต่อไป

เรียน ผส.พญ., ผส.พก. และ ผส.ชป. 1-17

กองแผนงานขอให้ท่านมอบหมายให้ผู้ประสานแผนเป็นผู้รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานของรายการงานในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม (ระหว่างกรมชลประทานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก (TRIS)

โดยหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน ได้แก่

1. หลักฐานแสดงถึงแผน-ผลการปฏิบัติงาน และวันที่แล้วเสร็จของแต่ละโครงการ

2. หลักฐานที่แสดงถึงปัญหา อุปสรรค อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาที่ดิน ปัญหาผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา

3. กรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุที่นอกเหนือการควบคุม หรือปัญหาในการดำเนินงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เช่น ประกาศภัยพิบัติ ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาพถ่ายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ฯลฯ

4. หลักฐาน และเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการงาน

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่ กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-2243-1417 โทรสาร 0-2241-2686

e-mail : monitoring_1@yahoo.com ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555

สำหรับรายละเอียดรายการงาน จัดส่งให้ที่ e-mail ของผู้ประสานแผนทุกท่านแล้ว  ดังนี้

กองแผนงาน จะดึงฐานข้อมูลในระบบติดตาม online ในศุกร์วันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 17.00 น. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ รายงานต่างๆ เสนอผู้บริหาร ขอให้ทุกสำนัก/ โครงการ บันทึกข้อมูล ของรายการต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน วัน เวลา ดังกล่าวด้วย

กลุ่มติดตามตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

Posted by: ridpbms | กันยายน 18, 2012

บันทึกข้อมูล web form สู่ระบบ PMOC flood

 

เรียน ผู้ประสานแผน และ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

เนื่องจาก ศบภ. (ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)  ได้แจ้งข้อมูลรายการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ PMOC flood

ดังรายการที่แนบนี้ 

   ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประสานแผน แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการดังกล่าว บันทึกข้อมูลในระบบ PMOC ด้วยนะคะ

รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ดังไฟล์ที่แนบ

เนื่องด้วย ช่วงวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. เกิดความผิดพลาดขึ้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลของเครื่องที่เป็นแม่ข่ายให้กับ ระบบติดตาม online ทำให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ได้หายไป

ทางคณะทำงานพัฒนาระบบฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข โดยนำข้อมูลที่ได้สำรองไว้มาใช้งานเพื่อให้ระบบฯ และสามารถเปิดใช้งานได้แล้ว

เหตุดังกล่าวส่งผลให้ ข้อมูลล่าสุด เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนักและ โครงการ ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ได้บันทึกไปแล้วในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555ลงในระบบติดตาม online อีกครั้ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 

คณะทำงานพัฒนาระบบติดตามฯ

Older Posts »

หมวดหมู่