Posted by: ridpbms | ตุลาคม 25, 2012

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/หลักฐานการดำเนินงานของรายการในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม(ระหว่างกรมชลประทานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน ผส.พญ., ผส.พก. และ ผส.ชป. 1-17

กองแผนงานขอให้ท่านมอบหมายให้ผู้ประสานแผนเป็นผู้รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานของรายการงานในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม (ระหว่างกรมชลประทานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก (TRIS)

โดยหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน ได้แก่

1. หลักฐานแสดงถึงแผน-ผลการปฏิบัติงาน และวันที่แล้วเสร็จของแต่ละโครงการ

2. หลักฐานที่แสดงถึงปัญหา อุปสรรค อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาที่ดิน ปัญหาผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา

3. กรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุที่นอกเหนือการควบคุม หรือปัญหาในการดำเนินงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เช่น ประกาศภัยพิบัติ ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาพถ่ายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ฯลฯ

4. หลักฐาน และเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการงาน

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่ กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-2243-1417 โทรสาร 0-2241-2686

e-mail : monitoring_1@yahoo.com ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555

สำหรับรายละเอียดรายการงาน จัดส่งให้ที่ e-mail ของผู้ประสานแผนทุกท่านแล้ว  ดังนี้


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: