Posted by: ridpbms | กรกฎาคม 8, 2013

แจ้งปรับปรุงระบบติดตามออนไลน์

เรียน สำนักฯ และโครงการฯ

เนื่องด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีแผนการย้ายฐานข้อมูลของระบบติดตามไปติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายใหม่
เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับการรายงานสำหรับรายการงานในปีงบประมาณ 2557
การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการทดสอบและตั้งค่าต่าง ๆ  บนเครื่องแม่ข่ายใหม่
จึงขอหยุดดำเนินการระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
และมีกำหนดการเปิดใช้งานอีกครั้งบนเครื่องแม่ข่ายใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

 


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: